Privacy verklaring

Best Administratie & Advies, gevestigd aan de Parallelweg 25, 5684 LT in Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:


Best Administratie & Advies

Parallelweg 25

5684 LT  Best

0499-851437

info@bestaccountancy.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Best Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorletters; voor- en achternaam; geboortedatum; geslacht; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; IP-adres; overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch; locatiegegevens; gegevens over uw activiteiten op onze website.

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Burgerservicenummer (BSN), wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren; gegevens van personen jonger dan 16 jaar: onze website / dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij dit in opdracht van ouders of voogd gebeurt. Het BSN-nummer van kinderen jonger dan 18 jaar gebruiken wij voor de aangifte inkomstenbelasting van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bestaccountancy.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Best Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; om uw betaling te kunnen afhandelen; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; Best Administratie & Advies analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Best Administratie & Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij verplicht nodig hebben voor uw belastingaangifte(n).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Best Administratie & Advies neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Best Administratie & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt na beëindiging van uw overeenkomst uw persoonsgegevens laten verwijderen door een verzoek  hiertoe per e-mail naar info@bestaccountancy.nl of per post naar Best Administratie & Advies te sturen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Best Administratie & Advies deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Best Administratie & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Best Administratie & Advies gebruikt functionele, en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Best Administratie & Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Best Administratie & Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@bestaccountancy.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Best Administratie & Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Best Administratie & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bestaccountancy.nl of per post.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Best Administratie & Advies kan deze privacy verklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

 

Privacy verklaring april 2018

 

Download